Oldalképek
PDF

barátságot kötének, a rénynek örökös szerelmet, a véteknek és bolondságnak örök gyűlölséget eskének, és Burkárd azonnal Ehrenbreithoz futa, 's megjelenté néki, hogy ezentúl Szellhoffal fog lakni. Ehrenbreit nem szólt ellene, 's Burkárd még ez estve Szellhofhoz vivé az ágyát. Az éjjnek fele planirozásokkal tőlt-el. Szellhof míndég csak visszatért arra, hogy: „vallyon mit fognak mondani az emberek, ha mi úgy élünk, mint két philosophusok?" – „Hadd mondják, a mi nekik tetszik," mondá Lajos; „mi éljünk igy !“ Más reggel foga Lajos eggy ollót, 's elnyíré a Szellhof haját, úgy a' mint azt maga hordta. Szellhof sohajtott, midőn a szép hajfürtök lehullának, 's midőn szép czopfját Lajos a kezébe adá: immost meg vala téve a legnagyobb áldozat. Szellhof Burkárdnak eggyik köntösét vevé-fel, és az szépen állt néki. Hetet ütött. „No jer az iskolába!" Szellhof karon fogá Lajost, és lesütött szemekkel méne Lajos mellett, a ki kevélyen tekinte széllyel , mivel eggy embernek a szabadságát megmentette.

Ehrenbreit észrevevé a Szellhof" köntöséből az ifjak plánumát, és e ' reggelen az erkölcsök eggyszerűségéről beszélt, 's legalább nem ócsárlá Szellhofot. A több gyermekek elbámúlának Szellhofon, és azonnal kedvek jöve, utánazni őtet. „Azt nem javallom néktek," mondá Lajos komoran: „a Conrektor azt mondá, hogy a simplex erkölcsekhez, hogy azok bolondoskodássá ne váljanak,

simplex szív és eggyszerű élet is kivántatik !“ Iskola után a két ifjak a Lajos asztalosához menének, 's tanácsot kérének tőle azon szándékjokra nézve, melly szerint mesterséget tanulni akarnának. A nehézségek pénzzel elhárittattak, Lajos | és Szellhof mint asztalos legények béirattak, 's az asztalos minden nap nehány órákig tanitotta őket, melly mellett Lajosnak Szellhof” süllyedő kedvét sokszor kelletett újra ébreszt

getni. - A két ifjak kibérlének magoknak eggy kertre nyiló szobácskát, a kerttel eggyütt. Mőbeljeik tulajdon kezeik munkáji voltanak: nehány faszékek, eggy pár asztal; a' szobának két szugjában két szalma ágy, gyapott paplannal: ez vala fekhelyek. Csupán vizet ittak, a leg

nagyobb appetitussal ettek délbe eggy tál étket, estve pedig gyümölcsöt vagy kenyeret. Mindezek Szell

hofnak véghetetlen maga meggyőzésébe kerültek, 's a próbának már az első holnapját sem állotta volna ki, ha Szokrateszi ebédjét néha-néha titkon nem javitotta volna, de ugyan csak ez a titkos éldellés eggyszersmind azt okozá, hogy apránként Burkárdnak szoros diaetetikájához szokjék. Mindketten három órakor kelének - fel: első menésök eggy tóhoz volt, a városon kivül, mellyben eggy fertályig feredtek: azután eggy futással visszamenének, 's a reggelt cggyütt tölték: olvastak, beszélgettek eggyütt: azután mentek az iskolába, azután az asztaloshoz, azután az ebédhez, azután ismét az iskolába: estve felé megferedének még eggyszer, s azzal szalma ágyaik* ra lefeküvének. Lajos szinte semmit sem változtatott élete módján, Szellhof pedig mindent. Szellhof kezde apránként tágitni e kemény életmódon; és akármelly ifjú is, Lajoson kivül, mingyárt eggy hólnap mulva abba hagyta volna ezen életmódot, mint ezer egyébféle plánokat, mellyeket az ifjak olly hebehurgyán gondolnak és kezdenek; de Lajos semmi különöst nem talált ezen életmódban, és minden puhálkodást, mellyet Szellhof bé akart hozni, kigúnyolt. Szellhof megszégyenlé magát, s hozzá szokott észrevétetlen e' kemény élethez, kivált hogy a Rek• tor is mind kettőjeket nagy dicséretekkel, magasztalta, azonban pedig mások, a kik ezt követni akarák, a próbát ki nem állották, és a Klasszistól kinevettettek, }

« ElőzőTovább »