Oldalképek
PDF

barátságot kötének, a' rénynek örðkös szerelmet, a' véteknek és bolondságnak örök gyűlölséget eskének, és Burkárd azonnal Ehrenbreithor futa , 's megjelenté neki, hogy ezentúl Szellhoffal fog lakni.

Ehrenbreit nem szólt ellene, 's Burkárd még ez estve Szellhofhoz vivé az ágyát. Az éjjnek fele plani. rozásokkal tölt-el. Szellhof mindég csak visszatért arra, hogy:„vallyon mit fognak mondani az emberek, ha mi úgy élünk, mint két philosophusok ?“ – „Hadd mondják, a'mi ne. kik tetszik,“ mondá Lajos ; ,mi éle jünk igy !"

Más reggel foga Lajos eggy ollót, 's elnyíré a' Szellhof" haját, úgy a' mint azt maga hordta. Szellhof sohajtott, midőn a szép hajfürtök lehulának, 's midón szép czopfját hof Burkárdnak eggyik köntösét ve. vé-fel, és az szépen állt néki. Hetet ütött. „No jer az iskolába !“ Szellhof karon fogá Lajost, és lesütött szemekkel méne Lajos mellett, a' ki kevélyen tekinte széllyel, mivel eggy embernek a szabadságát meg. mentette.

Ehrenbreit észrevevé a' Szellhof köntöséből az ifjak' plánumát, és e' reggelen az erkölcsök' eggyszerűsé

géról beszélt, 's legalább nem ócsár- lá Szellhofot. A'több gyermekek el.. bámúlának Szellhofon, és azonnal »

kedvek jöve, utánazni őtet. „Azt nem javallom néktek,“ mondá Lajos komoran: „a Conrektor azt mondá, hogy a' simplex erkölcsekhez, hogy azok bolondoskodássá ne váljanak,

simplex szív és eggyszerű élet is kivántatik !“ Iskola után a' két ifjak a' Lajos' asztalosához menének, 's tanácsot kérének tőle azon szándékjokra nézve, melly szerint mesterséget tanulni akarnának. — A' nehézségek pénzzel elhárittattak, Lajos és Szellhof mint asztalos legények béirattak, 's az asztalos minden nap nehány órákig tanitotta őket, melly mellett Lajosnak Szellhof' süllyedo kedvét sokszor kelletett újra ébresztgetni.

A' két ifjak kibérlének magok. nak eggy kertre nyiló szobácskát, a' kerttel eggyütt. Möbeljeik tulaj. don kezeik' munkáji voltanak: nehány faszékek, eggy pár asztal; a' szobának két szugjában két szalma ágy, gyapott paplannal: ez vala fek. helyek. Csupán vizet ittak, a' leg

nagyobb appetitussal ettek délbe
eggy tál étket, estve pedig gyümöl-
csöt vagy kenyeret. Mind ezek Szell-
hofnak véghetetlen maga meggyőzé-

sébe kerültek, 's a' próbának már : az első holnapját sem állotta yolna

ki, ha Szokrateszi ebédjét néha-né-
ha titkon nem javitotta volna, de
ugyan csak ez a'titkos éldellés eggy-
szersmind azt okozá, hogy aprán- .
ként Burkárdnak szoros diaetetiká-
jához szokjék. Mindketten három
órakor kelének - fel: első menésök
eggy tóhoz volt, a városon kivül,
mellyben eggy fertályig feredtek:
azután eggy futással visszamenének,
's a' reggelt cggyütt tölték: olvastak,
beszélgettek eggyütt: azután mentek
az iskolába, azután az asztaloshoz,
azután az ebédhez, azután ismét az
iskolába : estve felé megferedének .
még eggyszer, 's azzal szalma ágyaik.

ra lefeküvének. Lajos szinte semmit sem változtatott élete' módján, Szellhof pedig mindent Szellhof kezde

don;;' és akármelly ifjú is., Lajoson kivül, mingyárt eggy hólnap mulva abba hagyta volna ezen életmódot, mint ezer egyébféle plánokat, mellyeket az ifjak olly hebehurgyán gondolnak és kezdenek; de Lajos semmi különöst nem talált ezen élet

mellyet Szellhof bé akart hozni, ki. gúnyolt. Szellhof megszégyenlé magát, 's hozzá szokott észrevétetlen el kemény élethez, kivált hogy a' Rek: tor is mind kettőjeket nagy dicséretekkelemagasztalta , azonban pedig · mások, a' kik ezt követni akarák, a' próbát ki nem állották, és a' Klas. szistól kinevettettek:

« ElőzőTovább »