Oldalképek
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

zuszbotokat pálma-ágaknak gondolta. Most lett már világos előttök a' porkoláb' cselekedete. A* Conrector írt a' Szuperintendensnek, hogy Szent Mártonból senki sem akart csúfot űzni, sőt inkább panaszt is tettek az iskolások a' porkolábnak megtámadása miatt. . Azonban az embert nem lehetett lecsendesíteni: ő elégtétet és visgálatot kivánt a' maga jelenlétében, 's ennek meg kellett lenni, mert ő félig-meddig az iskolának Ephorusza

dott az iskoláról, azt a' Rektornak görög floskeljei okozták, mellyeket ő gyűlölt, minthogy nem értette, azonban pedig teljességgel nem akarta mutatni, hogy nem érti.

Terminust tettek tehát; és Szell- . hof magára vállalta a' védelmezést.

Tudta ő a' Pap' gyűlölségét a' görög, nyelv eránt, és elvégezte magában, hogy az által bosszulja-meg ótet. A határozott nap feltünt', 's megjelenék a' Pap a' két Polgármesterrel eggyütt.

A vádnak azonban csak hamar vége szakadt: mert a' Szuperintendens maga Jeírván az iskolásoknak Öltözetöket, és a' Rektor azokat Montfauconból néki mind megmutatván, meggyőzettetett, hogy az Bacchusz-innep volt, nem pedig ő reá való Szatira. Lajos mondá a Rektornak: „Beh igaza van az én atyámnak, hogy a'tudatlanság és kevélység mindég ostobaságokra vetemedik!“ A' Pap felpattant. Lajos nagy szabad-lelküséggel megvívá a' maga állítását, és beszélt valamig csak Ehrenbreit nem intett néki. „Úgyde,“ elkezdé a' Vicze-Polgármester: „hát a' Cabriol a'tonna helyett volt-é, mellyen Bacchusz mindég ülni szokott ?“ – „Úgy van!“ felszóllala még eggyszer a' Pap , „úgy van, Nemzetes Polgármester Uram, én is azt mondom ! Ha Bacchusz tonnán ült volna, úgy tudtam volna, hogy eggy antik Bacchusz-innepet akarnak előadni.“ Ehrenbreit majd megfúlt nevettében ; de a' Rektor nagy harag. gal felpattant, 's kivédte a' Bacchuszatya' becsületét, a'két Uraknak nagy megszégyenítésökkel, 's legalább is húsz görög mondást felhozott annak megmutatására, hogy Lajos igen szép Bacchusz volt..

A'dolog még eddig csak jól ment, de már most Szellhof és Lajos kivántak elégtétet a' porkolábtól lett meggyaláztatásokért. Lajos igen könnyen meg hagyá magát engesztelni ;

« ElőzőTovább »