Oldalképek
PDF

morúan esóválá mellé a' fejét. „Mit fogsz már cselekedni ?" kérdé az Idegen; a' sirás nem használ semmit. Elébb azt hagyd-el , azután fontold - meg velem.“ Lajos megtörlé szemeit, 's az Idegenre néze olly tekintettel, a' melly nyilván jelenté: „Én nem látok semmi módot, hanem te benned bízom !“ Az Idegen' mosolygott, 's eggyszerre monda néki: ,,Hallod-e, maradj nálam !" Lajos merően 's örvendve tekinte reá. Most kezdé az Idegen szorosabban visgálni az ő tudományát; 's úgy járt vele mint a' jó szivű Yorick az ő La Fleurjével. *) Azonban már Lajos elfoglalá a' szobának eggy részét, kalapját a' székre, 's eggy pár fejér. ruháját az asztalra tévén. Éppen ér*) Lásd ennek remek forditását: Kazinczy Ferencz . Munkájinak Qegyedik Kötetében,

keze az ebéd s az Idegen evett, 's mindenféle apró szolgálatokat ki. vánt Lajostól, és azután néki is enni hagyott. Ebéd után szekerébe vevé. őtet ; éppen a', Zsáni' háza előtt mentek-el. Lajos a' házra mutata 's monda búsongva : „No már nem igen fogom látni többé egész életemben!“ „Meglehet!“ monda az Idegen , 's a Lajos' könnyei folytak.

Nehány napok múlva mindketten Hamburgba érkeztek. Az Idegen Factor volt eggy nagy kereskedésben, 's a' mi több, igen becsületes ember, eggy kicsit hipokondriás, és igy ha nem útazott, többnyire szobájában ült. Maga oktatá Lajost a' kereskedésben, és Lajos részint unalomból, részint a' dologhoz hozzá lévén szokva, igen szorgalmasan dolgozott. Minthogy pedig a' Factornak útazá

saiban mindenütt társa volt, nem sokára igen praktikus isméreteket szerzett magának a számtartásban 's kereskedésben. A'nélkül hogy valamelly Kereskedőháznál szolgálatban lett volna, jobban értette a' kereskedést, mint némelly Számtartó, a' ki évekig a' Komtoárban ült, és

[ocr errors]

té, mig az ő Collegáji magokat mulatták. -- Több izben hozzá eresz

kedett a házbéli fiú,, hogy ő tőle apró Summákat felvegyen. Lajos mondá: „Hadd kérdjem-meg elébb a' Principálisomat, hogy micsoda... ezím alatt irjam azt be a könyvbe.“ Látta ő sokszor a házbéli fiút és : leányt eggy más Számtartóval a'Komtoárbau alkudozni ; látta a' kajács tekinteteket, mellyeket ő reá veté- .. nek, 's nyugodtan maradt. Látta végre, miként a' fiú a' Legények' segélyökkel, Atyját's a Kereskedést meglopta; felment a'Principálisához, 's mondá neki szárazan: „A'Kegyel. med' Fija, Bornhelm Úr, megcsalja az Urat!“ Vi'sgálatra került a' dolog; eggy kereskedó legény elüzetett, 's Lajos ellen nagy fergeteg támadt a' Madám és a' Familia' résziről, a' mellyet végre már tovább csakugyan nem állhatott. Felment a' Principá.

lisához. „Bornhelm Úr! engemetüldöznek, hogy becsületes vagyok.". „Kicsoda ?" kérdé a Kereskedő. „Az Asszony, és az Úr' gyermekei,“ felelé Burkárd: „azt jól tudom, hogy az Úrnak a'Familiájával eggyütt kell

élni, 's nekem kell az áldozatnak ·lenni. Adja-ki az Úr elbocsátó leveverlemet, és ajánljon más házhoz.“

,,Mingyárt, kedves Burkárd !" mondá hevesen a' Kereskedő 's csengetett. „Hivjátok - elő az Asszonyt 's Gyermekeimet!" Előjövének. ,,Hal. lod-e, édes Feleségem !“ mondá kemény hangon az Öreg: „a' gyermemekeidre eggy kicsit jobban felvi. gyázz! ók Burkárd Uramat bosszantják, és ha annak ma vége nem lessz, tehát azt a szeleburdit Amsterdamba küldöm a' Sógorhoz, a' Leányasszonyka pedig falura fog menni

« ElőzőTovább »