Oldalképek
PDF

del birt, s már ez xestve szorosan magához voná Lajost. „Jöjj-el gyakran másszor is , Ehrenbreit, ha tetszik igy kiálta utána, mikor elment. sr";; finish: *;• Ehrenbreit Szerdán reggeli tizeneggy órakor megjelent, és ott maradt másnap reggelig ; Szombattól fogva pedig. Hétfőig. Lajos ezen idő alatt majd csupán ő vele volt, kivévén azon órákat, mikor Róza el. jött.i, Ezt is használta Ehrenbreit, leüle a' két ártatlan gyermekek közsé, mint Miltonnál az Angyal az első emberek közzé, 's bélehellé az ő gyengéd lelkeikbe a' jóságnak, jóltévőségnek és az emberi boldogság? munkálásának tiszta szellemét. Igy ülének ők a' kertben, vagy az erdöcskében, vagy a szálában az ő lábainál, halgaták az ő oktatását, 's: Rózának ő hozzá felemelt kék szemeiben sokszor az ártatlanságnak, örömnek s megilletődésnek cseppjei úszkáltak. Lajos letörlé az ő könnyeit, midőn arczára folytanak, gyengéden felkiáltván: „Édes Rózám! ne siri hát !" . -*

Ehrenbreit taníta a gyermeknek Vallást igazi értelmében ; eggy ke

vés Tbeologiát, Logikát, Történetet, .'s valami Mathesiszt. A Geographiát,

Természet - hisztoriát és az idegen nyelveket az atyja válalá magára, mivel ő ezekben kétségkivül jártasabb volt az iskolás tanitónál, éppen hogy Ehrenbreit a'inethoduszát jobbitgatá. ; . . .

Gondolni kell immár egyermeket, a' leghatártalanabb szabadság

mellynek nem vala egyéb határa az idegen birtoknak szentségén kivül, véghetetlen való szeretettel eggyütt. Ez a' gyermek megismeré most a' Görögöket és Rómaiakat, olvasá a' Rolin' enthuziászta kellemetes románjait a'. Rómaiakról, 's aCrevieréit a? Görögökről, hallá mindennap gúnyolni a' mái emberek véleményeiket; gondolhatni, minek kelle válni egyermekból! Szokratesz és Diógenesz! ingadozótt e'kettő közt, mellyiket böcsülje inkább. Brútusz , Epaminondász, Hermann, Leonidász! szeme tündöklött e' neyek. re: alig tudá, Rózát szereti-e jobban, vagy Róma szabaditóját, az ő kedves Brútuszát.

Szeretete Ehrenbreit eránt naponként nevekedett: ennek eggy tekintete elegendő vala otet a' legerősbb testi és lelki munkákban áll.

hatatossá tenni. „Független akarsz. Jenni Lajos? jól van, barátom ! tehát tanuld meg szükségeidet kevesiteni, és szoktasd munkához magadạt. A' pohár Diógenesznek nem volt igen sok; "s az eke-tartás al nagy Római Dictátornak, nem volt igén kevés! Eggyesitsd el kettőt, s szabadabb lészesz, és függetlenebb mind a ket. tónél ! , Szabadabb, mint Diógenesz? Egondokátra kevély érzések származának a gyermek' mejjében, nemi gyermeki hiúsági érzései, mel

lyek eggy minúta mulva eltünnek. · Nem! hónapokig tarták ezek vidá.

mon és boldogúl egyermeket a ter

mészet' legeggyszerűbb szükségeinek ... éldelése; eggy alma's eggy pohár

viz mellett, és állhatatosan a' fárasztó munka mellett. .'

Sokszor állt felette Róza, 's nyá

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »