Oldalképek
PDF

Mig tehát őtet békével hagyták, ő maga részéről csendesen, volt. Igaz, hogy a vendégek a kezdetből épen nem sok jót következtetének Lajosra nézve. Az ő haja fürtösen 's vadan csünge vállain széllyel; valami fejéritetlen vászon nemű köntösből melly ágyékain körül vala kötve, 's eggy pár bocskorból állott egész ékessége, a mi valóban, legalább azon időben, nem igen ajánló vala. A barna hajfürtök alól szép két világos, nyájas kék szemek néztek ugyan ki; két arcza úgy ragyogott, mint eggy pár reggeli rózsa; az állában olly bájos gödröcske vala, minő bájos arczának pirja; de az első scena tüstént lerontott mindent. Levest éppen nem ett. A mint a főzeléket

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

zeléket, Atyus!" A Polgármester már felemelé kezét hosszú máncsétjével, és éppen mondani akará: „Micsoda? öcsécském, a becsületes gyermeknek nem igy kell kérni;“ de félt, hogy a kis gróbiántól éppen olly szép feleletet kap, mint a kedves Házasfele, azért is elhallgata. Mennél tovább ültek, annál megfoghatlanabb leve előttök, hogy a vásott gyermek éppen most olly emberséges, és az atyjának egész illendőséggel mondta: „Adsz-e nekem eggy kis kalácsot?" Az atyja eggy igen-igen cseppet ada néki, s ő megérte vele, a nélkül hogy csak szemét öszvehúzta volna is. *

Nagyanyó, ki az első tíz minútákban a vejét minden nevelési rendszerével eggyütt a Brocken tetejére kivánta volna, kezde csilla

[ocr errors]
[ocr errors]

„szökjünk-el, ne keressük, hadd üljön ott." Róza nem akart, Vilhelm el akará húzni, de Róza teljességgel nem akart. Ez bosszantá a fiút s jó két koppantást ada Rózának. De azon pillantatban rajta volt Lajos, leüté őtet, 's dögönyözé a képit 's mejjét jobb kezével. Vilhelm torka. szakadtából sivalkodott. Szerencsétlenségre éppen csak a Polgármesterné vala közel, hogy vigyázzon, vallyon Vilhelm nem rontja-é el a frizúrját: oda siete, 'sa' földön lelé a vitézt Lajos alatt, 's hátulról keményen ráüteLajosra. Lajos körülnézett: „Mit versz te vén aszszony?" kérdé ő, 's e kérdéseért olly kemény poffott kapa, hogy megbosszankodott. Felkapott egy babkarót, hogy védje magát. Azonban a mérges asszony fel akará húzni a'

« ElőzőTovább »