Magyarország történelme, 1-2. kötet

Első borító
Heckenast Gusztáv Tulajdona, 1860
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

23. oldal - Ezen nép tehát, mint a mely egy fejedelem alatt van, s melynek vétkeseit főnökeik kegyetlen és nehéz büntetésekkel lakoltatják, nem szeretet, hanem félelem által fékeztetve, a bajt és fáradságot nemesen tűri, hideget, meleget kiáll, sa szükségletekben!
24. oldal - Leginkább szeretik a távolról csatázást, ,az ellenség cselbeejtését és bekeritését, a szinlelt hátrálásokat és visszafordulásokat és a szétszórt csatározást. ,, Ha. elleneiket megszalasztják, mire sem ügyelve, kíméletlenül nyomulnak utánok, nem gondolva másra, mint az üldözésre, s nem érik be, mint a rómaiak s más nemzetek, a kellő üldözéssel és a vagyon zsákmánylásával, hanem mind addig nyomulnak, míg az ellenséget teljesen szét nem verik, erre minden...
25. oldal - Ellenökre van a turkoknak háborúban a legelő szűke, nagy lévén barmaik száma, melyeket magokkal hordanak. . . . Ellenökre van a sík puszta-vidék, sa tömötten rendezett s őket szakadatlan üldöző lovasság is. Ellenökre van a kézviadal nehéz gyalogsággal. . . Nagyon szomorítja őket, ha közölök némelyek a rómaiakhoz pártolnak.
23. oldal - ... azonban a nyilat jobban szeretik. „De nem csak magok vannak fegyverben, hanem az előkelők lovai is, eleiken vassal vagy lemezzel vannak borítva. „Nagy szorgalmat és gyakorlatot fordítanak a lóhátról nyilazásra. *) Constant. Porphyrog. De administr.
24. oldal - Nagy csapat jószág, lovak és teherhordó barmok követik őket, részint hogy élelmet s italukra tejet szolgáltassanak, részint hogy annál többeknek látszassanak. „Sánczokba nem szállanak mint a rómaiak, hanem a csata napjáig nemzetségek és törzsek szerint vannak elszéledve, lovaikat télen s nyáron folytonosan legeltetve. Háboru idején a szükséges lovakat magokhoz véve s béklyóba téve, turk sátraik közelében őrzik a had rendezkedéseig, mit éjjel szoktak megkezdeni.
24. oldal - Poggyászukat a hadrend mögött, attól jobbra vagy balra, mintegy kétezer lépésnyi távolban tartják, hagy van a mellett is egy kis őrséget. „Gyakran a fölösleg lovakat összekötözve hátra, azaz a hadrend mögé állitják annak védelmére. Hadrendjük tagjainak mélységét, azaz a sorok számát, határozatlanul intézik; minthogy jobban ügyelnek a hadsor tömöttségére mint mélységére, s az arczot egyenlően és sűrűén állitják.
123. oldal - Annyi bizonyos, hogy későbbi királyaink a zsoldos had állításának s ezáltal az ország közönséges esetekben való védelmének kötelességét egy hangon elismerik 3). E királyi sereg mellett, némi lényegtelen változtatást kivéve, régi alakjában fenmaradt a nemzeti sereg, melynek akkoron, midőn az országot nagyobb veszély fenyegette, kellett felülnie a hon védelmére. A haza védelme helyettesítést nem tűrő, személyes kötelessége volt minden örökbirtokkal ellátott...
24. oldal - ... az ellenséget teljesen szét nem verik, erre minden módot fölhasználva. ,,Ha ellenségeik erősségbe menekültek, szorgosan kiokoskodva ügyekeznek őket a lovak és emberek szükségleteiben szorultságba hozni, s folytonos megszállásban' vannak, hogy ezek szűke miatt ellenségeiket kézre keríthessék, yagy kényök szerinti egyességre birják.
348. oldal - Turdos nevü birtokát illetőleg, hol márványbánya létezett : í)um quorumdam nostrorum principum consilio terrae nostrae statum, ab antiquis illibate conservatum alterantes, castra, comitatus, terras et ceteros opulentis Hungariae proventus in perpetuas haereditates nostris -Baronibus et militibus distribuimus.

Bibliográfiai információk