Nagy-Kőrösi krónika: jegyzetekkel s oklevéltárral ellátva

Első borító
Szilády Károly Könyvnyomdája, 1856 - 156 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

44. oldal - Szegeden a ealvinisták templomát a pápisták el akarván foglalni, meg nem engedték, mivel ott a török basa parancsolt mind a kettőjöknek , sokat untatván a pápisták a török Comendást, végtére azt találta fel, hogy egymással...
134. oldal - A ser' és kanun törvények ellenére, valamint császári rendeletemen kivttl, kinek se engedj valamit elkövetnie. A makacsokat se szerint cselekedni nem szándékozókat, kiknek felterjesztése szükségessé válik feljegyezd, s rolók értesítvén okává ne légy, hogy ez Ügyben újra panasz emeltessék, így...
140. oldal - Mer' és kdnun ellenére sanyargattassanak, parancsolom, hogy magos rendeletemmel (Mkm) az ember megérkezvén, igazságosan megvizsgáld, s ha úgy van, mint felterjesztetett, akkor igazságos napjaimban a szegény jobbágyon akként történő elnyomásban teljességgel meg nem nyugszom ; s ezért a fenirt városban ily véletlen eset következtébem, tűzben elégtek, fáról, szekérről lehullottak s azok miatt, kikre fa vagy fal omlott, vagy kik malomkerékbe sodortattak vagy kútba éstek...
44. oldal - Igy hallottam ezt a casust szava hihető emberektűl és nem az historiákbúl olvastam, azért a kinek nem tetszik maga lássa; de igaz az, hogy a barátok birják a reformátusok templomát mind e mái napig Szegeden.
79. oldal - ... marháit, ki lovait, ki gabonájának elhordását, ki házbeli jószágának elvitelét elméjébül ki nem vetette, ki egy ki más jószágát siratta. Sokaknak a bujdosás inkább volt elméjekben, mint sem a városban lehető további megmaradás. El is mentek sokan, szekereiken...
135. oldal - Ennek meggátlására rendeletet (bujur'ildí) kértek s az imé kibocsáttatott Érkeztekor mindenki fegyvereseit keményen megintse, hogy a fenirt városban oly zsarolást el ne kövessenek, az engedetleneket pedig megbüntesse. Az oly fegyveresek miatt pedig, kik a városon kivlll huszárokkal találkoznak és megsebesülnek, a fenirt város lakosai semmi szín alatt ne bántassamik. A >er' és kdiiun ellen semmit nem követvén el a rendelet szerint cselekedjetek, másképen tenni tilos.
133. oldal - ... rendelet adatott, s annak eltörlésére más ellenkező rendelet le nem érkezett, a szerint intézkedjetek, s ellenkezőt tenni ne engedjetek, így tudjátok, és megtekintése ulán e császári döntvényt a nevezettek kezében hagyván, magos jegynek higyetek.
132. oldal - ... és más egyéntől zavart és eröszakot ne szenvedjenek. Ennélfogva rendelvén, hog-y a fennevezettek, mint régóta salétrommal megbízottak és szolgálatuk teljesítése alatt keresztyén földre menekültek.
146. oldal - ... mind a két részre. Ha az el nem fogható és csatára kész hajdút és huszárt két tollú fejszével és kapával megölik, nehogy...
86. oldal - Hlyen formán kiesett a kard kezébül; maga eldűlt, felvette egy rácz, azzal egy szúrást tett a hasán köldökén felül, ott minden ruhájábúl kivetköztették, és azokkal, lovával s fegyverével...

Bibliográfiai információk