A mentelmi jogról ...

Első borító
Neuwald I., 1890 - 49 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Népszerű szakaszok

19. oldal - Traján-féle esetet) ; — 2. hogy a mit az országgyűlési tag nem miut olyan és nem törvényhozói hivatásának gyakorlása közben mond, vagy tesz, azért csak a ház engedelmével állittathatik biró elé, csak a ház engedelmével vonathatik közkereset alá sa tettenérés esetét kivéve, csak a ház előleges engedelmével zárathatik el.
19. oldal - Amaz biztositja az országgyülési tanácskozás szabadságát kivülről származó minden nyomás ellenében. Emez biztositja a törvényhozó testület épségét arra nézve, hogy tagjai az ügymenet és törvényhozói tevékenység sérelmére el ne vonassanak törvényhozói tisztük gyakorlásától s ne gátoltassanak a törvényhozásban való részvétben se a hatalom, se bizonyos czélokra felhasznált, vagy sugalmazott egyének által. E szerint csak arra van hivatva őrködni a törvényhozó...
24. oldal - Sajtóvétségért büntettetik a szerző; ha ez nem tudatnék, a kiadó; ha ez sem tudatnék, a nyomda vagy metszde tulajdonosa. 14. §. Ki az országgyülés, a törvényhatóságok, mindenféle törvényszékek, és törvény által alkotott egyéb testületek iratait, és azok nyilvános üléseit hiv szellemben és igazán közli, ellene a közlöttek tartalma miatt kereset nem indittathatik.
19. oldal - Az országgyülési tag sérthetetlensége két irányban jut gyakorlati érvényre, ti 1. hogy, a mit az országgyülési tag, mint olyan, a házban és a házon kivül mond vagy tesz, azért csak az országgyülés, és pedig annak azon háza által vonathatik feleletre, melyhez tartozik; 2.
23. oldal - Felsége valamelyik országgyülést foloszlatná, a íoloszlatott országgyülésnek delegatiója is megszünik, s az ujabb országgyülés uj bizottságot (delegatió) választ. 47. §. A bizottságok tagjai a jelen határozat szerint közösekül kijelölt ügyeknek tárgyalása közben tett nyilatkozataikért feleletre soha nem vonathatnak...
48. oldal - Tagjai tetten érés esetében történt letartóztatásának folytathatása vagy megszüntetése iránt, az illető országgyülés együtt nem létében, hasonlóképen maga az illető bizottság rendelkezik. Egyébiránt a tanácskozások alkalmával netalán történhető rendetlenségek megelőzése végett az ügyrendi szabályzat által fognak intézkedések tétetni.
31. oldal - Sind in den deutschen constitutionellen Monarchien die Gerichte befugt, über Klagen zu entscheiden, welche von ihnen wegen gesetzwidriger Äußerungen eines Mitglieds der I.

Bibliográfiai információk