A kommunikatív cselekvés elmélete

Első borító
Gondolat Kiadó, 2011 - 612 oldal
A neves német filozófus, szociológus, Jürgen Habermas hatalmas kétkötetes munkája először 1981-ben jelent meg, és egyértelműen a huszadik század második felének legjelentősebb társadalomelméleti teljesítménye; csak Max Weber nagy műve, a Gazdaság és társadalom hasonlítható hozzá. A kommunikatív cselekvés elmélete a kritikai társadalomelmélet alapjainak tisztázását tűzi ki célul. A kommunikatív cselekvés, mint alapfogalom három tematikus komplexumhoz nyit utat, amelyek egymással szorosan összefonódnak: a kommunikatív racionalitás fogalmához, egy kétlépcsõs, a cselekvés és a rendszer paradigmáit összekapcsoló társadalom-felfogáshoz és egy olyan elméleti koncepcióhoz, amely a modernség paradoxonait az életvilág kommunikatív struktúráinak az önállósult, formálisan megszerveződött cselekvési rendszereknek való alárendelés segítségével világítja meg. A megkerülhetetlen alapmű most egy kötetben jelenik meg magyarul. A szerző részletesen ír a racionalitás kérdéskörének megközelítéseiről, Max Weber racionalizáció-elméletéről, a társadalmi cselekvésről, valamint a racionalizációról és az eldologiasításról. A kötet második fele a funkcionalista ész kritikáját adja, kitérve Mead, Durkheim, Talcott Persons és Marx elméletére is. Irodalomjegyzékkel, Felkai Gábor értő utószavával és névmutatóval záródó kiadvány.

Bibliográfiai információk